Den naturlige veien til en lydig hund

Velkommen
Våre kurs
Kurskalender
Avdelinger
Instruktører
Hvorfor velge oss?
Kontakt oss
Tips og artikler
Spørsmål og svar
Jobbe med hund?
Info før kurs

Bilde og Filmgalleri

 
Del |   

følg oss på facebook






 
Du er her: // Artikler / Hundeloven

Hundeloven

Den nye hundeloven trådte i kraft den 1. januar 2004.

 
Generelt aktsomhetskrav
Lovens § 3 fastslår et viktig generelt prinsipp. En hundeholder har plikt til å vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting. Hundeholderen skal også sørge for at hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser. Hundeholderen skal søke å avverge at hunden eller hundeholdet skaper utrygghet for andre. Også folks følelse av trygghet er altså vernet etter loven.


Sikring av hunder
Hunder kan bare være løse dersom de blir fulgt eller kontrollert på aktsom måte eller er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel.

Hva som er aktsomt, vil bl.a. variere med hva slags hund det er tale om.

Den som holder en hund i bånd, skal være i stand til å ha kontroll med hunden. Eventuelt må vedkommende ledsages av noen som har slik kontroll. Det er altså ikke akseptabelt at et lite barn går alene med en stor hund i bånd dersom barnet ikke er i stand til å ha full kontroll med hunden.

Hundeholder skal være særlig aktsom der det er barn under 12 år og forebygge at disse blir skremt. Om nødvendig skal hunden holdes i bånd eller tett inntil hundeholderen.

Hundeholderen må passe på at hunden ikke farer mot, hopper på, forfølger eller stiller seg i veien for folk som ikke godtar det. Hvis en hund har slike vaner, skal den alltid holdes i bånd på steder som er åpne for allmenn ferdsel. Hunder skal dessuten alltid holdes under slikt tilsyn at de så vidt mulig hindres i å drive eller forfølge vilt.

Hundeholder skal ikke gå fra en bundet hund rett ved inngangen til en bygning som er åpen for allmennheten, for eksempel en butikk eller en offentlig bygning, eller ved lekeplasser.

Båndtvang
I tiden fra 1. april til 20. august er det båndtvang. Hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at de ikke kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

Dessuten har kommunen adgang til å vedta forskrift om båndtvang. Dette gjelder bl.a. i boligområder og handleområder, parker mv. Det kan også gis kommunal forskrift om båndtvang i bl.a. tur- og rekreasjonsområder, på turstier mv. Det skal imidlertid ikke gis forskrift om båndtvang i turområder i større utstrekning enn nødvendig. Hensynet til dem som ønsker å ferdes med løs hund skal også ivaretas i tilstrekkelig grad. Kommunen kan også gi forskrift om at hunder ikke har adgang til skolegårder, barnehager, kirkegårder mv.

Det er en del unntak fra bestemmelsene om båndtvang. Bestemmelsene gjelder ikke for hund når den brukes i reindrift eller for dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit. Bestemmelsene gjelder heller ikke for jakthund når den brukes for jakt mellom 20. august og 1. april. Det er dessuten en del andre unntak, bl.a. for tjenestehunder. Når unntaksbestemmelsene kommer til anvendelse, kan hunden på en aktsom måte slippes slik det er naturlig ut fra bruksformålet.


Løse hunder
Alle kan ta i forvaring hunder som går løse i strid med loven. Dette gjelder dog ikke i utmark i jakttiden der jakt er lovlig. I disse tilfellene er det bare rettighetshavere i området eller politiet som kan ta løse hunder i forvaring.

Den som har tatt hund i forvaring, skal levere den til hundeholderen dersom vedkommende er til stede. Dette gjelder ikke dersom hundeholderen åpenbart ikke kan ta hånd om hunden på forsvarlig og lovlig måte. Hvis hunden ikke blir levert til hundeholderen, skal den snarest leveres til politiet.

Unnlater hundeholderen å hente hunden innen en uke etter at vedkommende er varslet personlig eller ved kunngjøring i en alminnelig lest avis på stedet, kan politiet selge, omplassere eller avlive hunden.

Ro og orden
Kommunen kan gi forskrift om hundehold av hensyn til alminnelig ro og orden og for å motvirke forsøpling.

Antall hunder i en husholdning eller på en eiendom
Loven gir også kommunen hjemmel for i forskrift å sette vilkår for å holde mer enn et bestemt antall voksne hunder i en husholdning eller på en eiendom. Formålet med dette er å ivareta folks og dyrs sikkerhet samt ro og orden.


Kapittel 5 i hundeloven inneholder regler om hva personer kan foreta seg i nøds- og faresituasjoner. En slik situasjon vil for eksempel foreligge hvis en hund angriper et menneske eller et annet dyr.

Etter hundeloven § 14 plikter hundeholderen å sørge for å holde eller kalle tilbake hunden og gjøre det han kan for å avverge urettmessig fare når en hund angriper mennesker eller dyr.

Bestemmelsen gir også andre rett til tiltak for å avverge fare eller skade.

Er angrep mot person pågående eller nært forestående, kan enhver gjøre det inngrep mot hunden som fremstår som nødvendig for å avverge skade. Inngrepet kan bestå i å uskadeliggjøre hunden, jage den, fange den eller i verste fall avlive den. Har noen helt eller delvis provosert et angrep, for eksempel ved å erte hunden, fritar ikke hundens angrep vedkommende fra eventuelt straffe- eller erstatningsansvar.

Hvis en hund har påført et menneske vesentlig skade, kan den avlives av enhver som påtreffer den i umiddelbar forbindelse med skaden. Forutsetningen er at hunden fortsatt utgjør en klar fare. Som vesentlig skade på person regnes skader som ville vært ansett som legemsbeskadigelse etter straffeloven § 229.

Hvis en hund jager eller angriper tamrein eller husdyr som beiter lovlig, kan det utsatte dyrets eier gjøre det inngrep mot hunde


Print denne siden Tips en venn  



 
Registrer din e-postadresse for å motta informasjon om nyheter og nye hundekurs:  
   
  Kontakt oss -  Sitemap
Den naturlige veien til en lydig hund
Publiseringsløsning, nettside og Webdesign av Imbera AS